Menu

Pozvánka na valnou hromadu, která se koná 28.12.2020

Pozvánka na valnou hromadu společnosti GEFEST holding a.s.

Statutární ředitelka společnosti GEFEST holding a.s., se sídlem Hložkova 1882, 765 02 Otrokovice, IČ: 08941335, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8337 (dále jen „Společnost“), svolává valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 28.12.2020 v 13:00 hod. v notářské kanceláři Mgr. Kateřiny Zlámalové, notářky, Soudní 1293, 767 01 Kroměříž, s následujícím pořadem jednání:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
  2. Volba orgánů valné hromady;
  3. Rozhodnutí o změně stanov s účinností od 1. 1. 2021;
  4. Rozhodnutí o odvolání předsedy správní rady z funkce ke dni 31.12.2020;
  5. Rozhodnutí o volbě člena správní rady s účinností od 1. 1. 2021;
  6. Závěr.

Prezence akcionářů bude zahájena v 12,45 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby jednající jménem akcionářů – právnických osob při prezenci předloží navíc aktuální (ne starší 3 měsíců) výpis z obchodního rejstříku akcionáře. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží navíc plnou moc akcionáře jako zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.

Usnesení a odůvodnění k jednotlivým bodům.

 

1. Zahájení, Kontrola usnášeníschopnosti

Odůvodnění: Podle § 9 bodu 4 stanov Společnosti je Valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící hlasovací akcie, jejichž podíl na celkovém počtu hlasovacích práv všech akcionářů přesahuje 50% (padesát procent). K akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, se nepřihlíží (§ 9 bod 5 stanov Společnosti).

K tomuto bodu nebude přijímáno usnesení.

2. Volba orgánů valné hromady

Odůvodnění: Pro zdárný průběh valné hromady je nutno zvolit jejího předsedu, zapisovatele, ověřovatele a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Návrh usnesení: Není předkládán, orgány valné hromady budou navrženy na samotné valné hromadě.

3. Rozhodnutí o změně stanov s účinností od 1. 1. 2021

Odůvodnění: Dne 1.1.2021 vstoupí v platnost a účinnost zákon č. 33/2020, který je novelou zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, „ZOK“), která znamená změnu u monistické struktury Společnosti, kdy ex lege dochází ke zrušení funkce statutárního ředitele, a statutárním orgánem Společnosti bude nově správní rada (§ 456 ZOK). Správní rada tak bude nově u monistické struktury Společnosti vykonávat funkci kontrolní i funkci statutárního orgánu a tedy i funkci obchodního vedení. Neurčí-li stanovy Společnosti jinak, bude správní rada tří členná. Stanovy Společnosti určují jednočlennou správní radu. A v tomto směru dochází k jejich změně ve smyslu novely ZOK od 1.1.2021, provedené zákonem č. 33/2020 Sb.,  kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony.

Návrh stanov Společnosti je k nahlédnutí v sídle Společnosti od 25.11.2020.

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje změnu Stanov společnosti s účinností od 1.1.2021.

4. Rozhodnutí o odvolání předsedy správní rady z funkce ke dni 31.12.2020

Odůvodnění: Statutární ředitel navrhuje změnu na pozici člena správní rady s ohledem na zánik funkce statutárního ředitele ke dni 31.12.2020 ze zákona.

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává Romana Kneisla, nar. 8.1.1985, z funkce předsedy správní rady ke dni 31.12.2020.

5. Rozhodnutí o volbě člena správní rady s účinností od 1. 1. 2021

Odůvodnění: Statutární ředitel navrhuje změnu na pozici člena správní rady s ohledem na zánik funkce statutárního ředitele ke dni 31.12.2020 ze zákona.

Návrh usnesení: Valná hromada volí členem správní rady Zuzanu Zelíkovou Vykoukalovou, nar. 8. března 1978, s účinností ke dni 1.1.2021.

6. Závěr

V Otrokovicích dne 25.11.2020

Zuzana Zelíková Vykoukalová

Statutární ředitelka společnosti

GEFEST holding a.s.